Sony Xperia E3 - Tải về các ứng dụng từ Google Play™

background image

ải về các ứng dụng từ Google Play™

Google Play™ là c

ửa hàng Google trực tuyến chính thức để tải về các ứng dụng, trò

ch

ơi, nhạc, phim và sách. Cửa hàng có cả ứng dụng miễn phí và trả phí. Trước khi

b

ạn bắt đầu tải về từ Google Play™, đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet đang hoạt

động, tốt nhất là qua Wi-Fi

®

để giới hạn khoản phí lưu lượng dữ liệu.

Để sử dụng Google Play™, bạn cần có tài khoản Google™. Google Play™ có thể không có
s

ẵn ở tất cả quốc gia hoặc khu vực.

Cách t

ải về ứng dụng từ Google Play™

1

Tìm và nh

ấn Cửa hàng Play.

2

Tìm m

ục bạn muốn tải về bằng cách duyệt qua các danh mục hoặc bằng cách

s

ử dụng chức năng tìm kiếm.

3

Nh

ấn vào mục đó để xem chi tiết và làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài

đặt.

M

ột số ứng dụng có thể cần truy cập dữ liệu, cài đặt và các chức năng khác trên thiết bị để

ho

ạt động đúng. Chỉ cài đặt và cho phép ứng dụng mà bạn tin cậy.

B

ạn có thể xem sự cho phép được cấp cho ứng dụng đã tải về bằng cách nhấn vào ứng dụng

d

ưới Cài đặt > Ứng dụng.

T