Sony Xperia E3 - Nhắn tin nhanh và trò chuyện video

background image

ắn tin nhanh và trò chuyện video

B

ạn có thể sử dụng ứng dụng nhắn tin nhanh và trò chuyện video Google Hangouts™

trên thi

ết bị của mình để trò chuyện với bạn bè cũng sử dụng ứng dụng này trên máy

tính, thi

ết bị Android™ và các thiết bị khác. Bạn có thể chuyển bất kỳ cuộc trò chuyện

nào thành cu

ộc gọi video với một vài người bạn và bạn có thể gửi tin nhắn cho bạn bè

ngay c

ả khi họ không trực tuyến. Bạn cũng có thể xem và chia sẻ ảnh một cách dễ

dàng.

Tr

ước khi bắt đầu sử dụng Hangouts™, hãy chắc rằng bạn đã kết nối Internet và một

tài kho

ản Google™. Truy cập vào http://support.google.com/hangouts và nhấn vào

liên k

ết "Hangouts on your Android" để xem thêm các thông tin chi tiết về cách sử

d

ụng ứng dụng này.

Ch

ức năng cuộc gọi video chỉ hoạt động trên thiết bị có camera trước.

60

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

B

ắt đầu chat hoặc cuộc gọi video mới

2

Tu

ỳ chọn

3

Danh sách liên l

ạc

Cách b

ắt đầu một tin nhắn nhanh hoặc cuộc gọi video

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Hangouts.

3

Nh

ấn , sau đó nhập tên liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên vòng kết

n

ối và chọn mục nhập liên quan từ danh sách được đề xuất.

4

Để bắt đầu phiên nhắn tin nhanh, nhấn

.

5

Để bắt đầu cuộc gọi video, nhấn

.

Cách tr

ả lời tin chat hoặc tham gia cuộc gọi video

1

Khi ai

đó liên hệ với bạn trên Hangouts, hoặc xuất hiện trên thanh trạng

thái.

2

Kéo thanh tr

ạng thái xuống dưới, sau đó nhấn vào tin nhắn hoặc cuộc gọi video

để bắt đầu chat.

Cách tìm hi

ểu thêm về Hangouts™

Khi

ứng dụng Hangouts™ mở, nhấn , sau đó nhấn Trợ giúp.

61

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.