Sony Xperia E3 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

S

ử dụng kết nối Wi-Fi® để lướt mạng Internet, tải về ứng dụng hoặc gửi và nhận

email. Sau khi b

ạn đã kết nối với mạng Wi-Fi®, thiết bị của bạn sẽ nhớ mạng và tự

động kết nối mạng vào lần sau khi bạn ở trong phạm vi.

M

ột số mạng Wi-Fi® yêu cầu bạn đăng nhập vào trang web trước khi bạn có thể lấy

được quyền truy cập. Liên hệ với quản trị viên của mạng Wi-Fi® liên quan để biết
thêm thông tin.

C

ường độ tín hiệu của các mạng Wi-Fi® có thể khác nhau. Tiến gần đến điểm truy

c

ập Wi-Fi® giúp tăng cường độ tín hiệu.

28

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Các m

ạng Wi-Fi® sử dụng được có thể mở hoặc được bảo mật:

Các m

ạng mở được thể hiện bằng cạnh tên mạng Wi-Fi®.

Các m

ạng được bảo mật được thể hiện bằng cạnh tên mạng Wi-Fi®.

M

ột số mạng Wi-Fi® không hiển thị trong danh sách mạng hiện có vì chúng không phát đi tên

m

ạng của mình (SSID). Nếu bạn biết tên mạng, bạn có thể thêm thủ công mạng đó vào danh

sách m

ạng Wi-Fi® hiện có.

Cách b

ật Wi-Fi®

1

Tìm và nh

ấn Cài đặt.

2

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Wi-Fi sang bên phải để bật chức năng Wi-Fi®.

Có th

ể mất vài giây trước khi Wi-Fi® được bật.

Cách t

ự động kết nối vào mạng Wi-Fi®

1

T

ừ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt.

3

Nh

ấn Wi-Fi. Tất cả các mạng Wi-Fi® có thể sử dụng được sẽ được hiển thị.

4

Nh

ấn vào mạng Wi-Fi® để kết nối vào mạng đó. Đối với các mạng được bảo

m

ật, hãy nhập mật khẩu liên quan. sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái

sau khi b

ạn kết nối.

Để tìm kiếm các mạng mới có thể sử dụng được, hãy nhấn , rồi sau đó nhấn Quét.

Cách thêm m

ạng Wi-Fi® thủ công

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Wi-Fi.

3

Nh

ấn .

4

Nh

ập thông tin Tên mạng (SSID).

5

Để chọn loại bảo mật, nhấn vào trường Bảo mật.

6

Nh

ập mật khẩu, nếu cần.

7

Để sửa một số tùy chọn nâng cao như cài đặt proxy và IP, đánh dấu hộp chọn
Hi

ển thị tuỳ chọn nâng cao rồi sửa theo ý muốn.

8

Nh

ấn Lưu.

Liên h

ệ với quản trị viên mạng Wi-Fi® của bạn để nhận SSID mạng và mật khẩu.

T

ăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®

Có m

ột số việc bạn có thể làm để tăng cường độ của tín hiệu Wi-Fi®:

Di chuy

ển thiết bị đến gần điểm truy cập Wi-Fi® hơn.

Di chuy

ển điểm truy cập Wi-Fi® ra xa vật cản hoặc nguồn nhiễu tiềm năng.

Không che khu v

ực ăng-ten Wi-Fi® của thiết bị (khu vực được tô sáng trong hình

minh h

ọa).

29

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cài

đặt Wi-Fi®

Khi b

ạn được kết nối với mạng Wi-Fi® hoặc khi có các mạng Wi-Fi® khả dụng xung

quanh, b

ạn có thể xem trạng thái của các mạng này. Bạn cũng có thể kích hoạt thiết

b

ị để thông báo cho bạn bất cứ khi nào phát hiện được mạng Wi-Fi® mở.

N

ếu bạn chưa được kết nối với mạng Wi-Fi®, thiết bị sẽ sử dụng kết nối dữ liệu di

động để truy cập Internet (nếu bạn đã thiết lập và kích hoạt kết nối dữ liệu di động
trên thi

ết bị của mình). Bằng cách thêm chính sách nghỉ Wi-Fi®, bạn có thể chỉ định

th

ời điểm để chuyển từ Wi-Fi® sang dữ liệu di động.

Cách b

ật thông báo mạng Wi-Fi®

1

B

ật Wi-Fi®, nếu chưa được bật.

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Wi-Fi.

3

B

ấm .

4

Nh

ấn Nâng cao.

5

Đánh dấu vào ô Thông báo mạng.

Cách xem thông tin chi ti

ết về mạng Wi-Fi® được kết nối

1

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Wi-Fi.

2

Nh

ấn vào mạng Wi-Fi® hiện đang kết nối. Thông tin chi tiết về mạng sẽ hiển thị.

Cách thêm chính sách ngh

ỉ Wi-Fi®

1

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Wi-Fi.

2

B

ấm .

3

Nh

ấn Nâng cao.

4

Nh

ấn Bật WiFi khi ngủ.

5

Ch

ọn một tùy chọn.

Chia s