Sony Xperia E3 - Cuộc gọi hội nghị

background image

ộc gọi hội nghị

V

ới cuộc gọi hội nghị hoặc nhiều người tham gia, bạn có thể trò chuyện chung với hai

ng

ười trở lên.

Để biết chi tiết về số lượng người tham dự bạn có thể thêm vào cuộc gọi hội nghị, hãy liên lạc
v

ới nhà khai thác mạng của bạn.

Cách th

ực hiện cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc

đang gọi, nhấn .

2

Quay s

ố thành viên thứ hai và nhấn . Thành viên đầu tiên được đặt ở trạng

thái ch

ờ.

3

Nh

ấn để thêm thành viên thứ hai vào cuộc gọi hội nghị.

4

L

ặp lại các bước từ 1 đến 3 để thêm các thành viên khác.

Cách th

ực hiện cuộc hội thoại riêng với một người tham gia cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc cu

ộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn {0} thành viên.

2

Nh

ấn vào số điện thoại của thành viên bạn muối nói chuyện riêng.

3

Để kết thúc cuộc trò chuyện riêng tư và quay trở lại cuộc gọi hội nghị, nhấn .

Cách gi

ải phóng người tham gia khỏi cuộc gọi hội nghị

1

Khi cu

ộc gọi hội nghị đang diễn ra, hãy nhấn nút biểu thị số lượng người tham

gia. Ví d

ụ: nhấn 3 thành viên nếu có 3 người tham gia.

2

Nh

ấn bên cạnh người tham gia mà bạn muốn giải phóng.

Cách

̉ kết thúc cuộc gọi hội nghị

Khi

đang thực hiện cuộc gọi hội nghị, nhấn Kết thúc cuộc gọi hội nghị.

Th