Sony Xperia E3 - Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch

background image

ử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch

Khi b

ạn di chuyển bên ngoài mạng di động chủ của mình, bạn có thể cần truy cập

Internet b

ằng lưu lượng dữ liệu di động. Trong trường hợp này, bạn cần kích hoạt

chuy

ển vùng dữ liệu trên thiết bị của mình. Khuyến cáo nên kiểm tra trước các phí

truy

ền dữ liệu liên quan.

Cách kích ho

ạt hoặc tắt chuyển vùng quốc tế dữ liệu

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Ch

ọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chuyển vùng q.tế d.liệu.

B

ạn không thể kích hoạt chuyển vùng quốc tế dữ liệu khi dữ liệu di động bị tắt.

Ch

ế độ máy bay

Ở chế độ Máy bay, các thiết bị thu phát mạng và sóng vô tuyến được tắt để ngăn
ng

ừa nhiễu sóng các thiết bị nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chơi trò chơi, nghe

nh

ạc, xem video và các nội dung khác, miễn là tất cả các nội dung này được lưu trên

th

ẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong của máy. Bạn cũng có thể được thông báo bằng báo thức

n

ếu như báo thức đang được kích hoạt.

Vi

ệc bật chế độ Máy bay sẽ giúp giảm tiêu hao pin.

Cách b

ật chế độ Máy bay

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác….

3