Sony Xperia E3 - Cài đặt ngôn ngữ

background image

đặt ngôn ngữ

B

ạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho thiết bị và thay đổi lại sau. Bạn cũng có thể

thay

đổi ngôn ngữ soạn thảo cho nhập văn bản. Xem Cài đặt bàn phím trên

trang 43 .

Cách thay

đổi ngôn ngữ

1

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > Ngôn ngữ.

2

Ch

ọn một tùy chọn.

3

Nh

ấn OK.

N

ếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được các chữ trên menu, hãy tìm và nhấn .

Sau

đó chọn văn bản bên cạnh

, và ch

ọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Sau đó bạn

có th

ể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.