Sony Xperia E3 - Tại sao tôi cần tài khoản Google™?

background image

ại sao tôi cần tài khoản Google™?

Thi

ết bị Xperia™ của Sony chạy trên nền tảng Android™ được phát triển bởi

Google™. Hi

ện có một loạt các ứng dụng và dịch vụ Google™ trên thiết bị của bạn

khi b

ạn mua máy, ví dụ, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ và ứng dụng Play

Store™, giúp b

ạn truy cập cửa hàng trực tuyến Google Play™ để tải về các ứng dụng

Android™.

Để tận dụng tối đa các dịch vụ này, bạn cần có một tài khoản Google™. Ví

d

ụ, bắt buộc phải có tài khoản Google™ nếu bạn muốn:

T

ải về và cài đặt các ứng dụng từ Google Play™.

Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail™.

Trò truy

ện video với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™.

Đồng bộ hóa lịch sử duyệt web và các dấu trang bằng trình duyệt web Google
Chrome™.

Nh

ận dạng bản thân bạn là người dùng có thẩm quyền sau khi sửa chữa phần mềm

b

ằng Xperia™ Companion.

Tìm, khóa ho

ặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, bị đánh cắp bằng các dịch vụ my

Xperia™ ho

ặc Trình quản lý Thiết bị Android™.

Để biết thêm thông tin về Android™ và Google™, hãy vào http://support.google.com.

Điều quan trọng là bạn phải nhớ tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google™ của mình.
Trong m

ột số tình huống, có thể bạn cần phải xác nhận bản thân mình vì lý do bảo mật bằng tài

10

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

kho

ản Google™ của bạn. Nếu bạn không cung cấp được tên người dùng và mật khẩu tài

kho

ản Google™ của mình trong các tình huống như vậy, thiết bị của bạn sẽ bị khóa. Ngoài ra,

n

ếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Google™, hãy đảm bảo nhập đúng chi tiết cho tài khoản

liên quan

đó.

Cách thi

ết lập tài khoản Google™ trên thiết bị

1

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Thêm tài khoản > Google.

2

Theo h

ướng dẫn đăng ký để tạo một tài khoản Google™ hoặc đăng nhập vào

n

ếu đã có tài khoản.

B

ạn cũng có thể đăng nhập vào hoặc tạo một tài khoản Google™ từ hướng dẫn cài đặt ngay

l

ần đầu tiên bạn khởi động thiết bị. Hoặc bạn có thể lên mạng trực tuyến và tạo một tài khoản

t

ại trang web www.google.com/accounts.

S