Sony Xperia E3 - Nilalaman

background image

Nilalaman

Pagsisimula.................................................................................... 6

Tungkol sa User guide na ito............................................................... 6
Pangkalahatang-ideya.........................................................................6
Pagbuo............................................................................................... 7
Proteksyon sa screen..........................................................................9
Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon........................ 10
Bakit kailangan ko ng Google™ account?.........................................10
Pag-charge sa iyong device.............................................................. 11

Pagtuklas sa mga pangunahing kaalaman.................................. 13

Paggamit ng touchscreen................................................................. 13
Pag-lock at pag-unlock sa screen..................................................... 15
Home screen.................................................................................... 16
Screen ng application........................................................................17
Pag-navigate ng mga application...................................................... 18
Pagkalog sa iyong device upang magbukas ng application............... 19
Maliliit na apps.................................................................................. 20
Mga Widget...................................................................................... 20
Shortcuts at folder.............................................................................21
Background at mga tema..................................................................22
Pagkuha ng screenshot.................................................................... 23
Katayuan at mga pagpapaalam.........................................................23
Mga icon sa status bar......................................................................24
Pangkalahatang-ideya ng application................................................ 26

Pag-download ng mga application.............................................. 28

Pag-download ng mga application mula sa Google Play™................28
Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga
mapagkukunan................................................................................. 28

Internet at mga network............................................................... 29

Pagba-browse sa web...................................................................... 29
Mga setting ng Internet at MMS ....................................................... 29
Wi-Fi®.............................................................................................. 30
Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile........................ 32
Pagkontrol sa paggamit ng data....................................................... 33
Pagpili ng mga mobile network......................................................... 34
Mga Virtual private network (mga VPN)............................................. 35

Pag-synchronize ng data sa iyong device................................... 36

Pag-syncronize sa mga online na account........................................ 36
Pag-synchronize sa Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 36

2

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Mga pangunahing setting............................................................ 38

Mga setting ng pag-access...............................................................38
Tunog, ringtone at volume.................................................................38
Proteksyon sa SIM card ................................................................... 39
Mga setting ng screen.......................................................................39
Lock ng screen................................................................................. 40
Mga setting ng wika.......................................................................... 41
Petsa at oras.....................................................................................41
Pagpapaganda sa output ng tunog...................................................42

Pag-type ng teksto.......................................................................43

On-screen keyboard......................................................................... 43
Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input.................................... 44
Pag-edit sa teksto.............................................................................44
Mga setting ng keyboard...................................................................45

Pagtawag..................................................................................... 46

Pagtawag..........................................................................................46
Pagtanggap ng mga tawag............................................................... 47
Mga ongoing call...............................................................................49
Paggamit sa talaan ng tawag............................................................ 49
Pagpapasa ng mga tawag................................................................ 50
Pagbabawal sa mga tawag............................................................... 50
Maramihang pagtawag..................................................................... 51
Mga kumperensiya na tawag............................................................ 51
Voicemail.......................................................................................... 52
Mga emergency na tawag.................................................................52

Mga Contact ............................................................................... 54

Paglilipat ng mga contact..................................................................54
Paghahanap at pagtingin sa mga contact......................................... 55
Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact......................................... 56
Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa
pakikipag-ugnayan............................................................................57
Mga paborito at mga grupo.............................................................. 59
Pagpapadala ng impormasyon ng contact........................................ 59
Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application... 60
Pag-back up ng mga contact............................................................60

Pagmemensahe at chat............................................................... 61

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe.................................. 61
Pagsasaayos sa iyong mga mensahe................................................62
Pagtawag mula sa isang mensahe.................................................... 63
Mga setting ng pagmemensahe........................................................ 63
Instant messaging at video chat........................................................ 64

3

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Email.............................................................................................66

Pag-set up ng email.......................................................................... 66
Pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng email.................... 66
Pane ng preview ng email................................................................. 68
Pagsasaayos sa iyong mga mensaheng email...................................68
Mga setting ng email account........................................................... 69
Gmail™.............................................................................................70

Musika .........................................................................................71

Paglilipat ng musika sa iyong device .................................................71
Pakikinig sa musika...........................................................................71
Menu ng home screen ng Walkman®............................................... 73
Mga Playlist.......................................................................................74
Pagbabahagi ng musika....................................................................75
Pagpapahusay sa tunog................................................................... 75
Visualizer ..........................................................................................76
Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™.......................................... 76
Online na serbisyo ng Music Unlimited.............................................. 77

FM radio....................................................................................... 79

Pakikinig sa radyo............................................................................. 79
Mga paboritong channel sa radyo..................................................... 80
Mga setting ng tunog........................................................................ 80

Camera.........................................................................................81

Pagkuha ng mga larawan at pag-record ng mga video..................... 81
Paggamit ng Smile Shutter™ upang kumuha ng mga nakangiting
mukha...............................................................................................82
Pagdaragdag ng pangheyograpikong posisyon sa iyong mga
larawan............................................................................................. 82
Mga pangkalahatang setting ng camera............................................83
Mga setting ng still na camera...........................................................84
Mga setting ng video camera............................................................ 86

Mga larawan at video sa Album...................................................89

Pagtingin sa mga larawan at video.................................................... 89
Pagbabahagi at pamamahala sa mga larawan at video..................... 90
Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng litrato... 91
Menu ng home screen ng Album...................................................... 92
Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa................................ 93

Mga Video.................................................................................... 96

Panonood ng mga video sa application na Mga Pelikula................... 96
Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device ..................................97
Pamamahala sa nilalamang video......................................................98
Serbisyong Video Unlimited...............................................................98

4

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Connectivity............................................................................... 100

Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device...... 100
Paglalaro sa TV gamit ang isang DUALSHOCK™3 wireless
controller.........................................................................................102
NFC................................................................................................ 103
Bluetooth® wireless technology...................................................... 105
Isang pindot na setup......................................................................107

Mga smart app at feature na makakatipid sa iyo ng oras..........108

Pagkontrol ng mga aksesorya at setting gamit ang Smart Connect.108
Ang paggamit ng iyong device bilang isang fitness hub gamit ang
ANT+™...........................................................................................110
Paggamit sa iyong device bilang wallet............................................110

Biyahe at mga mapa.................................................................. 111

Paggamit ng mga serbisyo sa lokasyon.......................................... 111
Google Maps™ at navigation.......................................................... 112
Paggamit ng trapiko ng data kapag bumibiyahe..............................113
Airplane mode.................................................................................113

Kalendaryo at alarm clock..........................................................114

Kalendaryo......................................................................................114
Alarma at orasan.............................................................................115

Suporta at maintenance.............................................................118

Suporta para sa iyong device.......................................................... 118
Mga tool sa computer..................................................................... 118
Pag-a-update sa iyong device.........................................................119
Numero ng IMEI.............................................................................. 120
Pamamahala sa baterya at power................................................... 120
Memory at storage..........................................................................122
Pamamahala ng mga file gamit ang isang computer....................... 124
Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman.....................................125
Pagre-restart at pagre-reset ng iyong device...................................127
Pag-recycle ng iyong device............................................................128
Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature...................................... 128
Legal na impormasyon.................................................................... 128

5

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.