Sony Xperia E3 - การตั้งค่าแป้นพิมพ์

background image

การตั้งคาแปนพิมพ

คุณสามารถเลือกการตั้งคาสำหรับแปนพิมพบนหนาจอ เชน ภาษาที่ใชเขียนและ

การแกไขอัตโนมัติได

การตั้งคาแปนพิมพบนหนาจอ

1

เมื่อคุณใสขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอ แตะ

2

แตะ แลวแตะ ปรับแตงแปนพิมพ และเปลี่ยนการตั้งคาตามที่คุณตองการ

3

หากตองการเพิ่มภาษาที่ใชเขียนสำหรับการปอนขอความ ใหแตะ การ

เขียนภาษา และเลือกชองทำเครื่องหมายที่เกี่ยวของ

4

แตะ ตกลง เพื่อยืนยัน

การแสดงปุมรอยยิ้ม

1

เมื่อคุณใสขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอ แตะ

2

แตะ แลวแตะ ปรับแตงแปนพิมพ > สัญลักษณและ smileys

3

ทำเครื่องหมายที่กลองเครื่องหมาย ปุมรอยยิ้ม

48

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น