Sony Xperia E3 - Ngadangukeun radio

background image

Ngadangukeun radio

Radio FM dina alat anjeun berpungsi jiga radio FM biasa. Contona, anjeun tiasa kotektak

teras ngadangukeun ka stasiun radio FM, teras nyimpen kana paporit. Anjeun kedah

nyambungkeun headset kabel atawa headphone ka alat samemeh anjeun bisa make

radio. Soalna, headset atawa headphone teh berpungsi jiga anteneu. Sanggeus salah

sahiji alat ieu disambungkeun, anjeun bisa mindahkeun sora radio ka spéker, upami

hayang.

1

Kenop on/off radio

2

Nempo pilihan menu

3

Gelombang nu dipasang

4

Simpen atawa cabut hiji saluran minangka paporit

5

Pilih nomer

6

Gelombang frekwensi – sered ka kenca atawa ka katuhu pikeun mindahkeun saluran

7

Pindahkeun pita prekuensi ka luhur pikeun neangan saluran

8

Saluran paporit nu disimpen

9

Pindahkeun pita prekuensi ka handap pikeun neangan saluran

Ngadangukeun ka radio FM

1

Sambungkeun headset atawa headphone ka alat.

2

Panggihan teras ketok

Radio FM . Saluran anu sadia nembongan basa Anjeun

ngagulung dina pita gelombang.

Mun anjeun buka radio FM, saluran nu kasayagi muncul otomatis. Mun hiji saluran gaduh

inpormasi RDS, éta muncul sababaraha detik saentos anjeun mulai ngadangukeun.

Pikeun pipindah di antara saluran radio

Sered pita prekuensi ka kenca atawa ka katuhu.

Pikeun ngamimitian hiji teangan anyar kanggo saluran radio

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok

Teang saluran. Radio nyeken sadaya pita gelombang, sareng sadaya

saluran nu sadia dipintonkeun.

74

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun mindahkeun sora radio ka speaker

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok

Puter di sepeker.

Pikeun ngalihkeun sora ka headset atawa headphone, pincet teras ketok

Puter di

headphone.

Pikeun ngidentipikasi lagu dina radio FM nganggo TrackID™

1

Sawaktos lagu ieu diputer dina radio FM alat Anjeun, pencet , teras pilih

TrackID™.

2

Indikator kamajuan nembongan basa aplikasi TrackID™ muterkeun conto lagu

eta. Upami sukses, Anjeun dibere hasil lagu, atawa daptar lagu nu bisa

diputerkeun.

3

Pencet pikeun mulang ka Radio FM.

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong ku sababaraha nagara/wilayah, atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sakabeh wewengkon.