Sony Xperia E3 - Menu layar utama albeum

background image

Menu layar utama albeum

Tina menu layar utama Albeum Anjeun bisa ngotektak kabeh albeum poto Anjeun, ka

asup albeum poto jeung video nu dicokot ku kamera jeung eusi nu ku Anjeun bagikeun

sacara online ngaliwatan ladenan sapertos PlayMemories Online, Picasa™, jeung

Facebook. Lamun Anjeun tos asup ka ladenan nu kitu, Anjeun bisa ngatur eusi, mere

komentar dina poto jeung video, tur nempo komentar ti babaturan. Tina aplikasi Albeum,

Anjeun bisa oge nambahkeun geotag kana poto, migawe tugas ngedit dasar kana poto,

jeung ngagunakan cara saperti teknologi nirkabel Bluetooth® tur surelek jang

ngabagikeun eusi.

86

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Tempo poto sareng video ngagunakeun ladenan PlayMemories Online

2

Mulang ka aplikasi Albeum layar utama

3

Tempo sadaya poto sareng video nu dicandak ku kamera alat Anjeun

4

Tempo sadaya poto sareng video nu disimpen ka alat Anjeun dina polder nu beda.

5

Tempo poto sareng video paporit Anjeun

6

Tempo kabeh poto nu aya gambar beungeut

7

Tempo poto Anjeun dina peta atawa dina modeu globe

8

Nempo poto sareng video di jaringan nu sami

9

Tempo poto jeung video di Facebook™

10 Nempo poto sareng video di Picasa™

11 Tempo poto ngagunakeun ladenan online Flickr™

Ladenan PlayMemories Online teu sadia di kabeh nagara atawa wilayah.

Nempo jeung nambah komentar ka eusi albeum online

1

Sawaktos keur nempo hiji poto ti albeum online, ketok layar eta pikeun

nembongkeun tulbar, teras ketok pikeun nempo komentar eta.

2

Asupkeun komentar di widang input, teras ketok

Pos.

Pikeun mere tanda "Resep" ka poto atawa video dina Facebook™

Sawaktos keur nempo hiji poto atawa video ti salah sahiji albeum Facebook™

Anjeun, ketok layar eta pikeun mintonkeun tulbar, teras ketok pikeun

mintonkeun yen Anjeun "Resep" ka item nu aya dina

Facebook™.