Sony Xperia E3 - Suratsora

background image

Suratsora

Upami langganan anjeun kaasup oge laden suratsora, nu nelepon bisa ninggalkeun

pesan ka anjeun basa anjeun teu bisa ngajawab. Nomer ladén suratsora anjeun biasana

disimpen dina kartu SIM anjeun. Upami henteu, anjeun bisa meunangkeun nomer eta ti

propaider ladén terus nuliskeunana sacara manual.

Cara nyetel surat sora

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Setelan nelepon > Surat sora > Setelan

suratsora > Nomer suratsora.

3

Tuliskeun nomer surat sora Anjeun.

4

Ketok

OKEH.

Pikeun nelepon ladenan talatah sora Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Telepon.

3

Rampa jeung tahan

1

.