Sony Xperia E3 - Ngulinkeun kaulinan di TV nganggo stik nirkabel DUALSHOCK™3

background image

Ngulinkeun kaulinan di TV nganggo stik nirkabel DUALSHOCK™3

Anjeun bisa ngulinkeun kaulinan PlayStation® Mobile nu aya dina alat Anjeun make TV

jeung paenkeun kaulinan eta make stik nirkabel DUALSHOCK™3. Tiheula Anjeun kudu

nyieun koneksi nirkabel antara stik nirkabel DUALSHOCK™3 jeung alat Anjeun, terus

Anjeun bisa nyambungkeun alat Anjeun kana TV nganggo kabel.

94

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang nyetel koneksi antara stik nirkabel DUALSHOCK™3 jeung alat Anjeun, dibutuhkeun

adaptor USB On-The-Go.

Nyetel koneksi stik nirkabel DUALSHOCK™3

1

Patikeun pungsi Bluetooth® di lat Anjeun tos diaktipkeun.

2

Sambungkeun adaptor USB On-The-Go (OTG) ka alat Anjeun.

3

Sambungkeun stik nirkabel DUALSHOCK™3 ka adaptor OTG nganggo kabel

USB

4

Upami

Pangadali nyambung(kabel) nembongan di bar status di bagean luhur

layar alat Anjeun, cabut kabel USB.

5

Upami

Pangadali nyambung(nirkabel) nembongan dina bar status, sambungan

nirkabel dijieun.