Sony Xperia E3 - Ngagunakeun alat Anjeun jadi alat kasehatan make ANT+™

background image

Ngagunakeun alat Anjeun jadi alat kasehatan make ANT+™

Anjeun bisa make alat Anjeun bareng jeung produk kasehatan tur olahraga nu

ngadukung teknologi ANT+™. Contona, lamun Anjeun lumpat make monitor denyut

jantung nu ngadukung ANT+™ jeung pangukur suku (jang ngukur cepetna lengkah tur

101

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

jauhna lumpat), Anjeun bisa nyokot kabeh data tina alat Anjeun. Anjeun bisa mariksa

kamampuan Anjeun jeung bisa apal kumaha carana ningkatkeun kamampuan eta.
Anjeun bisa ngundeur loba aplikasi ti Google Play™ nu ngadukung alat olahraga,

kasegeran, jeung kasehatan ANT+™. Jang inpormasi ngeunaan produk nu ngadukung

ANT+™, buka www.thisisant.com/directory.