Sony Xperia E3 - Zaključavanje i otključavanje ekrana

background image

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Kada je uređaj uključen, ali ga neko vreme ne koristite, ekran postaje taman kako bi se

sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava neželjene

radnje na dodirnom ekranu kada ga ne koristite. Kada kupite uređaj, već je podešeno

osnovno zaključavanje ekrana prevlačenjem. To znači da morate da prevučete od

sredine ekrana u bilo kom pravcu da biste ga otključali. Kasnije možete da promenite

bezbednosna podešavanja i dodate druge vrste zaključavanja. Pogledajte odeljak

Zaključavanje ekrana na stranici 38 .

Aktiviranje ekrana

Nakratko pritisnite taster .

Otključavanje ekrana

Postavite prst na ekran i prevucite nagore ili nadole.

Zaključavanje ekrana

Kada je ekran aktivan, brzo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

14

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..