Sony Xperia E3 - Upravljanje baterijom i napajanjem

background image

Upravljanje baterijom i napajanjem

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Takođe, možete pratiti potrošnju energije baterije i

videti koje aplikacije koriste najviše energije. Takođe, možete videti procenu preostalog

vremena pre potpunog pražnjenja baterije. Procenjeno vreme trajanja baterije se zasniva

na vašem najnovijem načinu korišćenja.
Da bi baterija traje duže možete da koristite jedan ili više režima za štednju energije

baterije, koji uključuju STAMINA režim, režim baterije na izmaku, Wi-Fi® zasnovan na

lokaciji i režim pozadinskih podataka u redu. Svaki režim funkcioniše na različit način i

kontroliše nekoliko funkcija za potrošnju energije na vašem uređaju.

Prikaz aplikacija koje najviše troše energiju baterije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem > Upotreba baterije.

112

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz procenjenog vremena trajanja baterije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

Poboljšavanje trajanja baterije korišćenjem režima STAMINA

Koristite režim STAMINA da biste automatski poboljšali trajanje baterije kad ona dostigne

određeni nivo napunjenosti. Funkcija produženog trajanja prepoznaje kad ekran nije

aktivan i može automatski da onemogući Wi-Fi® i mobilni prenos podataka. Većina

aplikacija tada postane neaktivna. Kada ekran ponovo postane aktivan, uređaj počinje

normalno da funkcioniše i sve onemogućene funkcije se nastavljaju. Neke aplikacije i

usluge možete izdvojiti tako da se ne pauziraju u režimu STAMINA.
Režim STAMINA ima i funkciju koja ograničava performanse hardvera kad koristite

uređaj, kako biste dodatno štedeli energiju. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj i dalje

može normalno da funkcioniše.

Aktiviranje STAMINA režima

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

STAMINA režim, a zatim, ako budete

upitani, tapnite na

Aktiviraj. Na statusnoj traci pojavljuje se sličica kad baterija

dođe do nivo napunjenosti koji ste zadali.

Biranje trenutka aktiviranja režima STAMINA

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Upravljanje napajanjem >

STAMINA režim > Aktivacija.

3

Prevucite klizač da biste prilagodili nivo baterije na kojem želite da aktivirate režim

STAMINA.

4

Tapnite na

OK.

Kad baterija dostigne nivo koji ste zadali, na statusnoj traci pojavljuje se .

Aktiviranje režima produženog stanja pripravnosti

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Upravljanje napajanjem, zatim

tapnite na stavku

STAMINA režim.

3

Ako već nije potvrđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu

Prošireni režim

pripravnosti, zatim, ako bude zatraženo, tapnite na Aktiviraj.

Izbor aplikacija za izvršavanje u režim u STAMINA

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Upravljanje napajanjem, zatim

tapnite na stavku

STAMINA režim.

3

Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu

Prošireni režim pripravnosti, a

zatim tapnite na stavke

Aplikacije aktivne u stanju pripravnosti > Dodaj

aplikacije.

4

Pomerite se levo ili desno da biste dodali ili uklonili aplikacije i usluge.

5

Kada završite, tapnite na dugme

Gotovo.

Ograničavanje performansi hardvera

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Upravljanje napajanjem, zatim

tapnite na stavku

STAMINA režim.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Prošireno korišćenje, a zatim, ako bude

zatraženo, tapnite na stavku

Aktiviraj.

Ako primetite znatno smanjenje performansi kad je ova funkcija aktivirana, poništite izbor u

polju za potvrdu

Prošireno korišćenje da biste je deaktivirali.

113

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Poboljšanje vremena korišćenja baterije pomoću režima baterije na

izmaku

Koristite funkciju

Režim baterije na izmaku da biste automatski pokrenuli štednju

energije kada baterija dostigne određeni nivo punjenja. Možete da postavite i promenite

ovaj nivo punjenja, prema potrebi. Takođe, možete da odredite koje funkcije će biti

aktivne, na primer, razmena mobilnih podataka, Wi-Fi® ili automatska sihnronizacija.

Aktiviranje režima baterije na izmaku

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Režim baterije na izmaku.

4

Ako budete upitani, tapnite na

Aktiviraj. Na statusnoj liniji pojavljuje se sličica

kad baterija dođe do nivoa napunjenosti koji ste zadali.

Promena podešavanja za režim baterije na izmaku

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

3

Proverite da li je stavka

Režim baterije na izmaku aktivirana, zatim tapnite na

Režim baterije na izmaku.

4

Promenite podešavanja, na primer ponovo prilagodite nivo baterije.

Poboljšanje vremena korišćenja baterije pomoću Wi-Fi® zasnovane na

lokaciji

Funkcija

Wi-Fi veza zasn. na lok. podešava uređaj tako da aktivira Wi-Fi® funkciju samo

kada se nađe u opsegu sačuvane Wi-Fi® mreže. Na taj način se štedi energija baterije ali

i dalje postoji prigodno automatsko povezivanje na Wi-Fi® mrežu.

Aktiviranje funkcije Wi-Fi® zasnovane na lokaciji

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Wi-Fi veza zasn. na lok..

Poboljšavanje trajanja baterije ređanjem podataka u pozadini

Performanse baterije možete da poboljšate postavljanjem uređaja tako da podatke u

pozadini šalje u unapred definisanim intervalima kad ga ne koristite, to jest kad ekran nije

aktivan.

Omogućavanje postavljanja podataka u pozadini u red

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upravljanje napajanjem.

3

Označite polje za potvrdu pored

Podaci pozad. na čekanju.