Sony Xperia E3 - Kontrolisanje upotrebe podataka

background image

Kontrolisanje upotrebe podataka

Možete voditi računa o količini podataka koji se prenose na uređaj i sa njega preko

mobilne veze za prenos podataka ili Wi-Fi® veze tokom zadatog perioda. Na primer,

možete prikazati količinu podataka koju koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se

prenose preko mobilne veze za prenos podataka, možete i da podesite upozorenja i

ograničenja za upotrebu podataka da biste izbegli dodatne troškove.

Prilagođavanje podešavanja za upotrebu podataka može vam pomoći da imate veću kontrolu

nad upotrebom podataka, ali ne može da garantuje sprečavanje dodatnih troškova.

Uključivanje ili isključivanje razmene podataka u mobilnoj mreži

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Upotreba podataka.

3

Prevucite klizač pored stavke

Razmena mobil. pod. u zavisnosti od toga želite li

da uključite ili isključite razmenu podataka u mobilnoj mreži.

Kad je razmena podataka u mobilnoj mreži uključena, uređaj i dalje može da uspostavlja Wi-

Fi® i Bluetooth® veze.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

1

Proverite da li je uključena mobilna razmena podataka

2

Na Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Upotreba podataka.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, prevucite liniju upozorenja do željene vrednosti.

Kada se količina razmenjenih podataka približi postavljenom nivou, dobićete

obaveštenje.

31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Postavljanje ograničenja za upotrebu mobilnih podataka

1

Proverite da li je uključena mobilna razmena podataka.

2

Na Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Upotreba podataka.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Podesi ogran. za mob. pod. ako već nije

potvrđen, a zatim tapnite na dugme

OK.

5

Da biste postavili ograničenje za upotrebu mobilnih podataka, prevucite

odgovarajuću liniju do željene vrednosti.

Kad prenos podataka u mobilnoj mreži dostigne postavljeno ograničenje, razmena podataka

preko mobilne mreže automatski se isključuje na uređaju.

Kontrola upotrebe mobilnih podataka za pojedinačne aplikacije

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Upotreba podataka.

3

Pronađite i tapnite na željenu aplikaciju.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Ograniči pozadinske podatake.

5

Da biste pristupili specijalnim podešavanjima za aplikaciju (ako postoje), tapnite na

stavku

Prikaži podešavanja aplikacije i unesite željene promene.

Na performanse pojedinačnih aplikacija može uticati promena podešavanja za upotrebu

povezanih podataka.

Prikazivanje podataka prenetih preko funkcije Wi-Fi®

1

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upotreba podataka.

2

Tapnite na , zatim označite polje za potvrdu

Prikaži korišćenje Wi-Fi-ja ako već

nije označeno.

3

Tapnite na karticu

WiFi.