Sony Xperia E3 - Ochrana karty SIM

background image

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou

kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s

kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom

spustení zariadenia.
Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet

pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK

(Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný

operátor.

Zamknutie alebo odomknutie karty SIM

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM

a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčko

Zamknúť kartu SIM alebo jeho začiarknutie zrušte.

4

Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku

OK.

Zmena kódu PIN karty SIM

1

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie

zámku karty SIM.

2

Ťuknite na položku

Zmeniť kód PIN kar. SIM.

3

Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku

OK.

4

Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku

OK.

5

Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na

OK.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

1

Zadajte kód PUK a ťuknite na položku

.

2

Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku

.

3

Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku

.

Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľakrát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora

a získať novú kartu SIM.