Sony Xperia E3 - Snímanie fotografie obrazovky

background image

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa

automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.

2

Ťuknite na položku .

Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj tak, že súčasne podržíte stlačené tlačidlo napájania

a tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým nebudete počuť kliknutie.

Zobrazenie snímky obrazovky

Stavový riadok posuňte nadol a dotykom zobrazte snímku obrazovky.

Snímku obrazovky môžete zobraziť aj ťuknutím na aplikáciu Album na obrazovke Úvodná

obrazovka.