Sony Xperia E3 - Menyunting teks

background image

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong,menyalin dan menampal teks sambil menulis. Anda

boleh mengakses alat penyuntingan dengan mengetik dua kali. Alat penyunting

kemudian menjadi tersedia melalui bar aplikasi.

Bar aplikasi

43

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Tutup bar aplikasi

2

Pilih semua teks

3

Potong teks

4

Salin teks

5

Tampal teks

hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks. Perkataan yang anda ketik

diserlahkan melalui tab di kedua-dua belah.

2

Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan untuk

membuatkan bar aplikasi kelihatan.

2

Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian gunakan alat dalam bar aplikasi

untuk membuat perubahan yang anda inginkan.