Sony Xperia E3 - Итни повици

background image

Итни повици

Вашиот уред ги поддржува меѓународните броеви за итен случај, на пример, 112 или 911. Овие
броеви можете да ги користите за да упатите итни повици во која било земја, со или без вметната
SIM-картичка, ако сте во опсегот на мрежата.

Упатување итни повици

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Телефон.

3

Внесете го бројот за итни случаи и допрете ја опцијата . За да избришете број, допрете ја
опцијата .

Може да упатувате итни повици и кога не е вметната SIM-картичка или кога појдовните
повици се забранети.

За да се упати итен повик додека SIM-картичката е заклучена

1

Од заклучениот екран допрете ја опцијата Итен повик.

2

Внесете го бројот за итни случаи и допрете ја опцијата .

50

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.