Sony Xperia E3 - Инстант пораки и видео чет

background image

Инстант пораки и видео чет

Може да ја користите апликацијата за инстант пораки и видео чет Google Hangouts™ на својот
уред за да разговарате со пријателите коишто исто така ја користат апликацијата на компјутери,
уреди Android™ и други уреди. Може да го претворите секој разговор во видео повик со неколку
пријатели и може да испраќате пораки до пријателите дури и кога се офлајн. Може исто така лесно
да прикажувате и да споделувате фотографии.
Пред да започнете со користење на Hangouts™, проверете дали имате функционална интернет
конекција и Google™ сметка. Одете во http://support.google.com/hangouts и кликнете на линкот
"Hangouts во вашиот Android" за да добиете подетални информации за користење на оваа
апликација.

Функцијата видео повик функционира само кај уред со предна камера.

60

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

1

Започнете нов чет или видео повик

2

Опции

3

Список со контакти

За да започнете инстант порака или видео повик

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете ја опцијата Hangouts.

3

Допрете , потоа внесете име на контактот, адреса за е-пошта, телефонски број или име
на кругот и изберете го соодветниот запис од предложената листа.

4

За да започнете сесија со инстант пораки, допрете

.

5

За да започнете видео повик, допрете

.

Одговарање на чет порака или приклучување кон видео повик

1

Кога некој ќе ве контактира на Hangouts, или се појавува на лентата за статус.

2

Повлечете ја лентата за статус надолу, потоа допрете ги пораката или видео повикот и
почнете да разговарате.

За да дознаете повеќе за Hangouts™

Кога ќе ја отворите апликацијата Hangouts™, допрете , потоа допрете Помош.

61

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.