Sony Xperia E3 - Зголемување на излезот на звукот

background image

Зголемување на излезот на звукот

Излезот на звукот којшто доаѓа од звучниците во вашиот уред можете да го зголемите разни
опции, како на пример со технологијата на Clear Phase™ и xLOUD™.

Користење на технологијата Clear Phase™

Користете ја технологијата Clear Phase™ од Sony за автоматско дотерување на квалитетот на
звукот од внатрешните звучници на уредот и добијте почист и поприроден звук.

Зголемување на квалитетот на звукот од звучникот со помош на Clear Phase™

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Пронајдете и допрете ги опциите Поставки > Звук.

3

Обележете го изборното поле Clear Phase™.

Активирањето на опцијата Clear Phase™нема влијание врз апликациите за гласовна
комуникација.

Користење на технологијата xLOUD™

Користете ја технологијата за филтрирање на звукот xLOUD™ од Sony за да ја зголемите јачината
на звукот од звучниците, без да го жртвувате квалитетот. Добијте подинамичен звук како што ги
слушате своите омилени песни.

Зголемување на јачината на звучниците со помош на xLOUD™

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Пронајдете и допрете ги опциите Поставки > Звук.

3

Обележете го изборното поле xLOUD™.

Активирањето на опцијата xLOUD™ нема влијание врз апликациите за гласовна
комуникација.

40

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.