Sony Xperia E3 - Мени на почетниот екран на Walkman®

background image

Мени на почетниот екран на Walkman®

Менито на почетниот екран на Walkman® ви дава преглед на сите песни на уредот како и на
песните достапни на Music Unlimited. Оттука може да управувате со албумите и листите со песни,
да ја организирате музиката по расположение и темпо со користење на SensMe™ channels.

68

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

1

Вратете се на почетниот екран на Walkman®

2

Пребарувајте ја музиката според изведувачот

3

Пребарувајте ја музиката според албумот

4

Пребарувајте ја музиката според песната

5

Пребарувајте ги сите листи со песни

6

Нови изданија (овозможени од Music Unlimited)

7

Топ листи (овозможени од Music Unlimited)

8

Истакнати листи со песни (овозможени од Music Unlimited)

9

Собирајте ги линковите за музиката и поврзаните содржини што вие и пријателите сте ги споделиле со користење
онлајн услуги

10

Управувајте и уредувајте ја музиката со помош на SensMe™ channels

Sony Entertainment Network

со Video Unlimited и Music Unlimited не се достапни на секој

пазар. Потребна е одделна претплата. Се применуваат дополнителни услови.

Отворање на менито на почетниот екран на Walkman®

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Доколку не е прикажан почетниот екран на Walkman®, допрете , потоа влечете го левиот
раб на почетниот екран на Walkman® надесно. Доколку не е прикажан почетниот екран на
Walkman®, допрете , потоа влечете го левиот раб на почетниот екран на Walkman®
надесно.

Враќање на почетниот екран на Walkman®

Кога менито на почетниот екран на Walkman® е отворено, допрете Почетна страница.

Кога менито на почетниот екран на Walkman® е отворено, допрете на екранот десно од
менито.

Ажурирање на музиката со најновите информации

1

Од почетниот екран на Walkman®, допрете .

2

Допрете Преземи инфор. за музиката > Вклучи. Уредот пребарува на интернет и
ги презема најновите достапни информации за албум артот и за песните во вашата музика.

Апликацијата SensMe™ channels се активира кога преземате музички информации.

Вклучување на апликацијата SensMe™ channels

Од почетниот екран на Walkman®, допрете , потоа допрете Преземи инфор. за
музиката
> Вклучи.

Оваа апликација бара конекција на мобилна или Wi-Fi® мрежа.

69

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Бришење песна

1

Од почетниот екран на Walkman®, пребарајте ја песната што сакате да ја избришете.

2

Допрете и држете го насловот на песната, па допрете Избриши од листата што ќе се
појави.

3

Допрете повторно Избриши за да потврдите.

Може и да бришете албуми на овој начин.