Sony Xperia E3 - Gmail™

background image

Gmail™

Ако имате сметка на Google™, може да ја користите апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате
и организирате пораки на е-пошта.

65

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

1

Приказ на список со сите сметки на Gmail и неодамнешни папки

2

Напишете порака по е-пошта

3

Пристап до поставките и опциите

4

Список со пораки по е-пошта

За да дознаете повеќе за Gmail™

Кога ќе ја отворите апликацијата Gmail, допрете , потоа допрете Помош.

66

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.