Sony Xperia E3 - Услуга Video Unlimited

background image

Услуга Video Unlimited

Користете ја услугата Video Unlimited за да изнајмувате и купувате филмови или ТВ емисии
коишто можете да ги гледате и на вашиот Android™ уред, но и на компјутер, PlayStation

®

Portable

(PSP

®

), PlayStation

®

3 или PlayStation

®

Vita. Одберете од најновите холивудски изданија, акции,

комедии, класици и голем број други категории.
Треба да креирате сметка на Video Unlimited, ако сакате да купувате или изнајмувате филмови со
услугата Video Unlimited. Ако веќе имате сметка на мрежата на PlayStation® или сметка на Sony
Entertainment Network, тогаш можете да ја користите таа сметка.

Sony Entertainment Network

со Video Unlimited и Music Unlimited не се достапни на секој

пазар. Потребна е посебна претплата. Важат дополнителни услови.

Започнување со Video Unlimited

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата .

3

Ако започнувате да ја користите услугата Video Unlimited за првпат, допрете ја опцијата
Продолжи на поздравниот екран и, ако е потребно, внесете го датумот на раѓање, па
повторно допрете ја опцијата Продолжи за да отидете на главниот екран на Video
Unlimited.

4

Допрете ги опциите > Пријави се, па следете ги упатствата на екранот за да се
пријавите на својата сметка или да креирате нова, за да купувате или изнајмувате
филмови.

91

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.