Sony Xperia E3 - Батарея мен қуатты басқару

background image

Батарея мен қуатты басқару

Құрылғы ендірілген батареямен жабдықталған. Батарея зарядын тұтынуды бақылап отыруға

ж

әне қай қолданбалар қуатты көбірек тұтынатынын көруге болады. Сондай-ақ батарея заряды

таусыл

ғанға дейін қалған уақыт болжамын көре аласыз. Болжанған батарея уақыты ең соңғы

пайдалану

үлгісіне негізделеді.

Батарея к

өбірек жұмыс істеуі үшін, бір не одан көп батарея зарядын үнемдеу режимдерін

қолдануға болады, олардың ішіне STAMINA режимі, Батарея заряды аз режимі, Орынға

негізделген Wi-Fi® ж

әне Фондық деректерді кезекке қою режимі кіреді. Режимдер әр түрлі жұмыс

істеп,

құрылғыдағы бірнеше қуат тұтыну функцияларын басқарады.

111

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қай қолданбалар батарея қуатын ең көп қолданатынын көру

1

Бастап

қы экран экранынан белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару > Батарея пайдалану опциясын тауып
т

үртіңіз.

Есептелген батарея уақытын көру

1

Бастап

қы экран экранынан белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

STAMINA

режимі арқылы батареяны пайдалану уақытын жақсарту

Батарея заряды белгілі бір де

ңгейге келген кезде, батареяның пайдалану уақытын автоматты

т

үрде жақсарту үшін STAMINA режимін пайдаланыңыз. «Кеңейтілген күту» деп аталатын функция

экранны

ң белсенді емес екенін анықтап, Wi-Fi® және мобильді деректерді автоматты түрде

өшіре алады. Содан соң көпшілік бағдарламалар белсенді болмайды. Экран қайта іске

қосылғаннан кейін құрылғы функцияны қалыпты түрде іске қосып, барлық өшірілген

функцияларды

қалпына келтіреді. Кейбір бағдарламалар мен қызметтерді кідіртілген STAMINA

режимінде

қоспауға болады.

Сондай-а

қ, қуатты қосымша сақтау үшін құрылғыны пайдалану барысында STAMINA режимінде

жабды

қтың өнімділігін шектейтін мүмкіндік бар. Бұл мүмкіндік іске қосылғанда, құрылғы қалыпты

т

үрде жұмыс істейді.

STAMINA

режимін іске қосу

1

Бастап

қы экран экранынан белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

STAMINA

режимі жанында

ғы слайдерді оңға сүйреңіз, содан соң сұралса, Іске

қосу т

үймесін түртіңіз. Батарея заряды орнатылған деңгейге жеткен кезде күй

жола

ғында белгішесі пайда болады.

STAMINA

режимін іске қосқан кезде таңдау

1

Бастап

қы экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару > STAMINA режимі > Іске қосу тарма

ғын

тауып басы

ңыз.

3

STAMINA режимін іске

қосу қажетбатарея деңгейін реттеу үшін слайдерді сырғытыңыз.

4

OK

т

үймесін түртіңіз.

Батарея зарядының деңгейі орнатқан деңгейге жеткен кезде, белгішесі күй жолағында
көрсетіледі.

Кеңейтілген күту режимін іске қосу

1

Бастап

қы экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару тарма

ғын тауып басқаннан кейін STAMINA

режимі белгішесін басы

ңыз.

3

Әлі белгіленбеген болса, Ұзартылған күту ұяшығына белгі қойыңыз, содан соң Іске

қосу т

үймесін түртіңіз.

STAMINA

режимінде қай бағдарламалар іске қосылатынын таңдау

1

Бастап

қы экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару тарма

ғын тауып басқаннан кейін STAMINA

режимі белгішесін басы

ңыз.

3

Ұзартылған күту

ұяшығына белгі қойылғанын тексеріп, Қолданбалар күту

режимінде белсенді > Қолданбалар қосу т

үймесін түртіңіз.

4

Ба

ғдарламалар мен қызметтерді қажетінше қосу не жою үшін солға немесе оңға

айландыры

ңыз.

5

Ая

қтаған кездеДайын түймесін басыңыз.

112

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жабдық өнімділігін шектеу

1

Бастап

қы экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару тарма

ғын тауып басқаннан кейін STAMINA

режимі белгішесін басы

ңыз.

3

Егер с

ұралса, Кеңейтілген пайдалану ұяшығына белгі қойып, Іске қосу түймесін

басы

ңыз.

Егер осы функция қосылған кезде өнімділіктің күрт төмендегенін байқасаңыз, оны өшіру
үшін Кеңейтілген пайдалану ұяшығынан белгіні алыңыз.

Батарея заряды аз режимін қолдану арқылы батарея уақытын
жақсарту

Батарея заряды белгілі бір де

ңгейге жеткенде автоматты түрде қуат үнемдеу басталуы үшін

Батарея заряды аз реж-і м

үмкіндігін қолданыңыз. Бұл заряд деңгейін қалаған түрде

орнату

ға және қайта реттеуге болады. Сондай-ақ қай функцияларды қосулы күйде қалдыруды

та

ңдауға болады, мысалы мобильді деректер тасымалы, Wi-Fi® немесе автоқадамдастыру.

Батарея заряды аз режимін іске қосу

1

Бастап

қы экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Батарея заряды аз реж-і жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Егер с

ұралса, Іске қосу түймесін түртіңіз. Батарея зарядының деңгейі орнатқан

де

ңгейге жеткен кезде, белгішесі күй жолағында көрсетіледі.

Батарея заряды аз режимінің параметрлерін өзгерту

1

Бастап

қы экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Батарея заряды аз реж-і режимі іске

қосылғанын тексеріп, Батарея заряды аз

реж-і т

үймесін түртіңіз.

4

Параметрлерді (мысалы, батарея де

ңгейін қайта реттеу) өзгертіңіз.

Орынға негізделген Wi-Fi® көмегімен батарея уақытын жақсарту

Орынға негіз-н Wi-Fi м

үмкіндігі құрылғыны Wi-Fi® функциясын тек сақталған Wi-Fi®

желісіні

ң ауқымына кіргенде іске қосуға орнатады. Сөйтіп батарея қуаты үнемделіп, автоматты

Wi-Fi® желісіне

қосылу ыңғайлығы сақталады.

Орынға негізделген Wi-Fi® мүмкіндігін іске қосу

1

Бастап

қы экран экранынан белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Орынға негіз-н Wi-Fi жанында

ғы слайдерді оң жаққа сүйреңіз.

Фондық деректерді кезекке қою арқылы батареяны пайдалану
уақытын жақсарту

Фонды

қ деректерді пайдаланбайтын кезде, (демек, экран іске қосылмаған кезде) оны алдын ала

аны

қталған уақыт аралығына жіберу үшін құрылғыңызды реттеу арқылы батареяның өнімділігін

жа

қсартуға болады.

Фон деректерін кезекке қоюға рұқсат беру

1

Бастап

қы экран экранынан белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Фон. дер-ді кез-ке қою жанында

ғы құсбелгіні белгілеңіз.