Sony Xperia E3 - Экран параметрлері

background image

Экран параметрлері

Экран жарықтығын реттеу

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Дисплей > Ашықтық опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Белгіленген болса, Жарық жағдайына бейімдеу параметрінен

құсбелгіні алып

таста

ңыз.

4

Жары

қтықты реттеу үшін слайдерді сүйреңіз.

Жарықтық деңгейі төмендетілгенде батарея өнімділігі артады.

37

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экранды түрткенде дірілдеуге орнату

1

Негізгі экраннан белгішесін басы

ңыз.

2

Параметрлер> Дыбыс опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Түрткенде дірілдеу

ұяшығына белгі қойыңыз. Енді бағдарламалық пернелерді және

белгілі бір ба

ғдарламаларды түрткен кезде экран дірілдейді.

Экран сөнгенге дейін күту уақытын реттеу үшін

1

Бастап

қы экран бетінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Ұйқы тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

Экранды жылдам сөндіру үшін қуат түймесін жылдам басыңыз .