Sony Xperia E3 - Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

background image

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

Saate vaadata või esitada oma seadmetesse salvestatud sisu teistel seadmetel, näiteks

teleris või arvutis. Need seadmed peavad sisu jagamise võimaldamiseks olema Digital

Living Alliance’i märkega DLNA Certified™ ja olema ühendatud samasse Wi-Fi®-võrku

nagu teie seade. Saate oma seadmes vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-

seadmete sisu.
Pärast seadmetevahelise sisu vahetamise seadistamist saate kuulata näiteks salvestatud

muusikafaile oma arvutist või vaadata seadme kaameraga tehtud pilte suure ekraaniga

telerist.

Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine

seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serverseadmel

peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama

juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi®-

võrku kui teie seade.

Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega

samasse Wi-Fi®-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon

WALKMAN ja

koputage seda.

3

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

4

Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige muusikapala, mida soovite esitada.

Muusikapala esitamine algab automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega

samasse Wi-Fi®-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon

Filmid ja koputage

seda.

3

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

4

Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.

Jagatud foto vaatamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega

samasse Wi-Fi®-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles valik

Album ja koputage seda. Kuvatakse kõik kasutusesolevad

veebialbumid ja ühendatud seadmed.

4

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustades ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™

seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu

jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua-

või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab

see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma

juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud

klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.

91

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Failide jagamise seadistamine muude DLNA Certified™-seadmetega

1

Ühendage seade Wi-Fi®-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

3

Koputage valikut ja siis valikut

Meediumiserver.

4

Funktsiooni

Jaga meediumisisu sisse lülitamiseks lohistage liugurit. Olekuribal

kuvatakse . Teie seade töötab nüüd meediaserverina.

5

Ühendage arvuti või muud seadmed oma seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.

6

Seadme olekuribale ilmub teadaanne. Avage teadaanne ja määrake

juurdepääsuload vastavatele teistele seadmetele.

Ülalkirjeldatud juhised võivad olenevalt kasutatavast klientseadmest erineda. Lisateavet saate

klientseadme kasutusjuhendist. Kui seadet ei saa ühendada, kontrollige, kas Wi-Fi®-võrk

töötab.

Menüüsse

Meediumiserver pääsete juurde ka valikute Seaded > Xperia™ ühenduvus >

Meediumiserveri seaded kaudu. Vaate Meediumiserver sulgemisel jääb failide jagamise

funktsioon taustal tööle.

Failide jagamise lõpetamine seadmetega, millel on märgis DLNA Certified™

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded.

3

Lohistage valiku

Jaga meediumisisu kõrval olev liugur vasakule.

Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded.

3

Valige seade loendist

Ootel seadmed.

4

Valige juurdepääsuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded.

3

Valige seade loendist

Registreeritud seadmed ja seejärel valige Muuda nime.

4

Sisestage seadme uus nimi.

Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded.

3

Valige seade loendist

Registreeritud seadmed.

4

Koputage valikut

Muuda pääsutaset ja tehke soovitud valik.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on märk DLNA

Certified™

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserveri seaded.

3

Koputage valikut .

Failide esitamine digimeedia edastaja abil

DLNA™-tehnoloogiat kasutades saate oma seadmes salvestatud meediafailid suunata

teise seadmesse, mis on samas Wi-Fi®-võrgus. Teine seade peab olema võimeline

toimima digimeedia edastajana (DRM), mis tähendab, et see saab ette kanda või

taasesitada teie seadmest saadud sisu. DMR-seadmeks võib olla DLNA-funktsiooniga

teler või arvuti, milles on operatsioonisüsteem Windows® 7 või uuem.

Digimeedia edastaja aktiveerimiseks vajalikud seaded võivad olla erinevate seadmete puhul

erinevad. Juhinduge kasutatava seadme kasutusjuhendist, kust saate üksikasjalikku teavet.

Digitaalhalduse õigustega (DRM) sisu ei saa esitada digimeedia edastajana kasutades

DLNA™-tehnoloogiat.

92

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teie seadmes olevata fotode ja videote vaatamine DMR-seadmes

1

Veenduge, et olete DMR-seadme õigesti seadistanud ja et see on ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.

2

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

3

Leidke valik

Album ja koputage seda.

4

Liikuge sirvides vaadatava failini ja avage see.

5

Koputage tööriistaribade avamiseks kuva ja seejärel koputage valikut ning valige

sisu jagamiseks DMR-seade. Valitud faile hakatakse valitud seadmes

kronoloogilises järjestuses esitama.

6

DMR-seadmega ühenduse katkestamiseks koputage valikut ja valige oma

seade. Faili ei esitata enam teie DMR-seadmes, kuid seda esitatakse teie

seadmes.

Saate jagada oma videoid oma seadmes rakendusest Filmid, kui koputate videot ja seejärel

koputate .

Seadmes oleva muusikapala esitamine DMR-seadmes

1

Veenduge, et olete DMR-seadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon

WALKMAN ja

koputage seda.

3

Valige muusikakategooria ja liikuge sirvides muusikapalani, mida soovite jagada, ja

koputage seda.

4

Kouptage valikut ja valige DMR-seade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala

esitatakse automaatselt valitud seadmes.

5

DMR-seadmega ühenduse katkestamiseks koputage valikut ja valige oma

seade. Muusikapala ei esitata enam teie DMR-seadmes, kuid seda esitatakse teie

seadmes.