Sony Xperia E3 - Více hovorů

background image

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více

hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení.

3

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku

Další hovor na lince.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu doprava.

Odmítnutí druhého hovoru

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu doleva.

Další hovor

1

V průběhu hovoru ťukněte na položku .

2

Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko . První hovor bude podržen.

Přepínání mezi více hovory

Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu

Přepnout do tohoto hovoru.