Sony Xperia E3 - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Da biste prikazali sve postavke, kucnite .

3

Odaberite postavki koju želite prilagoditi, a zatim uredite po želji.

Pregled postavki fotoaparata

Rezolucija

Izaberite između nekoliko rezolucija i odnosa visine i širine prije snimanja fotografije.

Fotografija veće rezolucije zahtijeva više memorije.

5MP

2560×1920(4:3)

Rezolucija 5 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

3.7MP

2560×1440(16:9)

Rezolucija 3,7 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na

ekranima širokog formata.

2MP

1632×1224(4:3)

Rezolucija 2 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

2MP

1920×1080(16:9)

Rezolucija 2 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

širokog formata.

VGA

640×480(4:3)

78

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

VGA format uz omjer širine i visine 4:3.

Te postavke su dostupne samo u načinu snimanja

Ručno.

Automatsko odbrojavanje

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti fotografiju bez držanja uređaja.

Koristite tu funkciju za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija gdje svi mogu biti na

fotografiji. Automatsko odbrojavanje također možete koristit da izbjegnete potresanje

kamere prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 sekundi)

Postavite odlaganje u trajanju od 10 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka snimanja

fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavite odlaganje u trajanju od 2 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka snimanja

fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim kucnete ekran kamere.

Smile Shutter™

Za određivanje vrste osmjeha na koju će kamera reagovati prije snimanja fotografije

koristite funkciju Smile Shutter™.

Način rada fokusa

Funkcija fokusa kontrolira koji dio fotografije treba imati oštrinu. Kada je uključen

neprestani autofokus, kamera nastavlja prilagođavati fokus tako da područja koja se

nalaze unutar obojenog okvira fokusa ostaju izoštrena.

Jednostruki autofokus

Kamera se automatski fokusira na odabrani predmet. Neprestani autofokus je uključen. Dodirnite i držite

ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne poplavi, što označava da je fokus postavljen. Fotografija se snima kada

otpustite prst.

Pronalaženje lica

Kamera automatski pronalazi do pet ljudskih lica, označavajući ih okvirima na ekranu. Kamera se automatski

fokusira na lice koje je najbliže. Također možete odabrati na koje lice da se fokusirate tako što ćete kucnuti na

ekran. Kada kucnete ekran kamere, plavi okvir prikazuje koje lice je odabrano i u fokusu. Pronalaženje lica se

ne može koristiti za sve vrste scena. Neprestani autofokus je uključen.

Fokus određ. dodirom

Dodirnite neko određeno područje na ekranu kamere kako biste postavili područje fokusa. Neprestani

autofokus je isključen. Dodirnite i držite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne poplavi, što označava da je

fokus postavljen. Fotografija se snima kada otpustite prst.

Praćenje objekta

Kada odaberete objekt dodirom u tražilu, kamera ga prati.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

HDR

Koristite postavku HDR (Visoki dinamički raspon) za fotografiranje naspram jakog

pozadinskog svjetla ili u uslovima jakog kontrasta. HDR kompenzira gubitak detalja i

proizvodi sliku koja prikazuje i tamna i svijetla područja.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Pregled

Možete odabrarti da pregledate fotografije ili video zapise odmah nakon snimanja.

Neograničeno

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se odmah nakon snimanja.

79

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

5 sekundi

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se 5 sekundi nakon snimanja.

3 sekunde

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se 3 sekunde nakon snimanja.

Urediti

Fotografija ili video zapis se otvaraju za uređivanje nakon snimanja.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se sačuvaju nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Registriranje lica

Možete registrirati lica koristeći aplikaciju Kamera tako da se tražilo automatski fokusira

na ta lica kada se pojave u tražilu.