Sony Xperia E3 - Настройка One-touch

background image

Настройка One-touch

Можете да използвате функцията за настройка One-touch за автоматично стартиране на
настройката на няколко функции, които работят безжично между две устройства Xperia™.
Например можете да използвате настройката One-touch за стартиране на конфигурацията на
основни настройки за дублиране на екрана и Xperia Link™.
Функцията за настройка One-touch се активира чрез NFC. Други функции one-touch включват
Bluetooth® и мултимедиен сървър. За да получите повече информация относно настройката за
дублиране на екрана, мултимедийния сървър, NFC и Bluetooth®, обърнете се към съответните
раздели в ръководството.

Стартиране на настройката с едно докосване на вашето устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройки One-
touch

. Функцията NFC се включва автоматично.

3

Уверете се, че функцията NFC на другото устройство Xperia™ е включена.

4

Уверете се, че екраните и на двете устройства са незаключени и активни.

5

Задръжте двете устройства едно до друго, така че зоната за откриване NFC на едното
устройство да докосва зоната на другото. Функцията за настройка с едно докосване се
стартира автоматично.

И двете устройства трябва да поддържат функцията за настройка с едно докосване.

101

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.