Sony Xperia E3 - Управление на файлове с помощта на компютър

background image

Управление на файлове с помощта на компютър

Използвайте връзка чрез USB кабел между компютър с Windows

®

и устройството си за

прехвърляне и управление на файлове. След като свържете двете устройства, можете да
плъзгате и пускате съдържание от устройството в компютъра и обратно или от вътрешната памет
на устройството в SD картата и обратно с помощта на файловия диспечер на компютъра.

Ако имате персонален компютър или Apple

®

Mac

®

компютър, можете да използвате Xperia™

Companion, за да получите достъп до файловата система на устройството Ви.

Прехвърляне на файлове с помощта на режима за прехвърляне на
мултимедия чрез Wi-Fi

®

мрежа

Можете да прехвърляте файлове между устройството и други устройства, съвместими с MTP, като
например компютър, чрез Wi-Fi

®

връзка. Преди да осъществите връзка, трябва първо да сдвоите

двете устройства. Ако прехвърляте музика, видеоклипове, картини или други мултимедийни
файлове между устройството и компютър, най-добре е да използвате за целта приложението
Media Go™ на компютъра. Media Go™ конвертира мултимедийни файлове във формат, който
можете да използвате в устройството.

За да използвате тази функция, се нуждаете от устройство с функция за Wi-Fi

®

връзка,

което поддържа прехвърляне на мултимедия, като например компютър, работещ с
Microsoft

®

Windows Vista

®

или Windows

®

7.

Настройка за безжично използване на устройството с компютър

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на устройството. Този
режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: След като името на устройството се появи на екрана, щракнете върху
Конфигуриране на устройството за мрежов достъп и следвайте инструкциите за
сдвояване на компютъра с устройството.

4

Когато сдвояването приключи, изключете USB кабела от двете устройства.

Безжично свързване със сдвоено устройство

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на устройството ви.
Този режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Уверете се, че функцията за Wi-Fi

®

е включена.

3

От Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

5

Под Безжичен пренос на мултимедия изберете сдвоеното устройство, с което
искате да се свържете.

6

Натиснете Свържи.

118

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прекъсване на връзка със сдвоено устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

3

Под Безжичен пренос на мултимедия изберете сдвоеното устройство, с което
искате да прекъснете връзка.

4

Натиснете Прекъсване на връзката.

Премахване на сдвояване с друго устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за
USB

свързване.

3

Изберете сдвоеното устройство, което искате да премахнете.

4

Натиснете Премахни сдвояв..