Sony Xperia E3 - Управление на батерията и захранването

background image

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. Можете да следите заряда на батерията и да
проверявате кои приложения използват най-много енергия. Освен това можете да научите за
колко време ще стигне заряда на батерията. Оценката за оставащото време преди изтощаване на
батерията се базира на това как сте използвали устройството напоследък.
За да удължите живота на батерията, използвайте един или няколко режима за икономия на
заряда, включващи режим STAMINA (Издържливост), режим за ниска консумация на енергия,
базиран на местонахождението Wi-Fi® и режим за поставяне на опашка на фоновия трафик. Всеки
от режимите функционира различно и контролира няколко функции на устройството за консумация
на енергия.

114

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Показване на приложенията, използващи най-много енергия.

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването >
Използване на батерията.

Показване на оценка за оставащото време до изтощаване на батерията

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

Подобряване на живота на батерията чрез режим STAMINA

Използвайте режима STAMINA, за да подобрите автоматично живота на батерията, когато тя
достигне определено ниво на заряд. Функция, наречена "Разширен режим на готовност",
разпознава кога екранът ви не е активен и може автоматично да забрани Wi-Fi® и мобилните
данни. Тогава повечето приложения стават неактивни. След като екранът се активира отново,
устройството ви започва да функционира нормално и всички забранени функции се подновяват. В
режим STAMINA може да изключвате някои приложения и услуги от временно спиране.
Режимът STAMINA разполага и с функция, която ограничава работата на хардуера, докато
използвате устройството, за да пестите още повече енергия. Дори когато тази функция е
активирана, устройството ви може да работи нормално.

Активиране на режим STAMINA

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

3

Преместете плъзгача до Режим STAMINA надясно, след което докоснете Включи,
ако получите подкана. В лентата на състоянието се показва, когато батерията достигне
установеното ниво.

Кога да се активира режим STAMINA

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването > Режим
STAMINA

> Активиране.

3

Преместете плъзгача, за да нагласите нивото на зареждане на батерията, на което искате
да се активира режимът STAMINA.

4

Натиснете OK.

В лентата на състоянието се появява , когато батерията достигне нивото, което сте
задали.

Активиране на функцията за разширен режим на готовност

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването, след което
натиснете Режим STAMINA.

3

Маркирайте квадратчето Удължен режим готовност, ако не е маркирано, след
което натиснете Включи, ако получите подкана.

Избор на приложения, които да работят в режим STAMINA

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването, след което
натиснете Режим STAMINA.

3

Уверете се, че в квадратчето Удължен режим готовност е поставена отметка, след
което натиснете Акт. прил. в реж. гот. > Доб. на прилож..

4

Превъртете наляво или надясно, за да добавите или премахнете приложения и услуги по
свое усмотрение.

5

Когато сте готови, натиснете Готово.

115

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ограничаване на работата на хардуера

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването, след което
натиснете Режим STAMINA.

3

Маркирайте квадратчето Удължено използване, след което натиснете Включи,
ако получите подкана.

Ако забележите рязко понижение на производителността, когато тази функция е
активирана, махнете отметката от квадратчето Удължено използване, за да я
деактивирате.

Повишаване на издържливостта на батерията чрез режима за
ниска консумация на енергия

Използвайте функцията Реж. изтощена батерия за автоматично стартиране на
енергоспестяващия режим, когато батерията достигне определено ниво на заряд. Можете да
зададете и коригирате нивото на заряд според нуждите си. Освен това можете да решите кои
функции искате да оставите активни, като например мобилен трафик на данни, Wi-Fi® или автом.
синхронизиране.

Активиране на режим "Изтощена батерия"

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването.

3

Преместете плъзгача до Реж. изтощена батерия надясно.

4

Ако получите подкана, натиснете Включи. В лентата на състоянието се появява ,
когато батерията достигне ниво на заряд, което сте задали.

Смяна на настройките за режима при изтощена батерия

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването.

3

Уверете се, че Реж. изтощена батерия е активиран, след което натиснете Реж.
изтощена батерия
.

4

Променете настройките, например пренастройте нивото на зареждане на батерията.

Подобрете продължителността на живота на батерията, като
използвате базирана на местоположението Wi-Fi®.

ФункциятаWi-Fi мр., баз. на местоп. активира функцията Wi-Fi® на вашето устройство само
когато то е в обсега на запазенатаWi-Fi® мрежа. По този начин запазвате мощността на
батерията, но имате удобството на автоматичното Wi-Fi® свързване.

Активиране на функцията за базиран на местонахождението Wi-Fi®

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

3

Преместете плъзгача до Wi-Fi мр., баз. на местоп. надясно.

Подобряване на живота на батерията чрез подреждане на данни
във фонов режим

Може да повишите производителността на батерията, като настроите устройството си да изпраща
данните във фонов режим през предварително дефинирани интервали, когато не го използвате,
тоест когато екранът е неактивен.

Разрешаване на поставяне на фонови данни на опашка

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

3

Поставете отметка в квадратчето до Фон. данни в опашка.

116

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.