Sony Xperia E3 - Правна информация

background image

Правна информация

Sony D2202/D2203/D2206

Настоящото ръководство е публикувано от Sony Mobile Communications Inc. или местна свързана фирма без каквито и да е
гаранции. Подобрения и промени на това Ръководство в резултат на печатни грешки, неточности в текущата информация или
усъвършенстване на програмите и/или оборудването могат да се извършват от Sony Mobile Communications Inc. по всяко време
и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включвани в новите издания на това Ръководство. Всички илюстрации са
предоставени само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.
Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на
съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права,
които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете www.sonymobile.com/us/legal/ за допълнителна информация.
В настоящото Ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети лица. Употребата на
такива програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика-трето лице и може да подлежи на
допълнителни условия за ползване. За приложения, които са достъпни във или чрез уеб сайт на трети лица, прегледайте
предварително условията за ползване и приложимите правила за поверителност. Sony не дава гаранции относно достъпността
или качеството на работа на каквито и да е уеб сайтове или услуги, предлагани от трети лица.
Вашето мобилно устройство може да изтегля, съхранява и препраща допълнително съдържание, като например тонове за
звънене. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от правата на трети лица, включително, но
не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна отговорност за
допълнителното съдържание, което изтегляте на или препращате от мобилното си устройство. Преди употребата на каквото и
да е допълнително съдържание се уверете, че разполагате с правилния лиценз или сте упълномощени по друг начин да го
използвате. Sony не гарантира точността, целостта или качеството на каквото и да е допълнително съдържание или
съдържание от трети лица. Sony при никакви обстоятелства не носи каквато и да е отговорност за неправомерната употреба на
допълнително съдържание или съдържание от трети лица от Ваша страна.
Посетете www.sonymobile.com за допълнителна информация.
Този продукт е защитен от конкретни права за интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на
тази технология извън този продукт е забранено без наличието на лиценз от Microsoft.
Собствениците на съдържание използват технология за управление на цифровите права на Windows Media (WMDRM), за да
предпазят своята интелектуална собственост, включително и авторските си права. Това устройство използва софтуер с
WMDRM за достъп до съдържание, защитено чрез WMDRM. Ако софтуерът с WMDRM не успее да защити съдържанието,
собствениците на съдържание имат право да поискат от Microsoft да обяви за недействителна способността на софтуера да
използва технологията WMDRM за изпълнение или копиране на защитеното съдържание. Анулирането не засяга незащитеното
съдържание. Когато изтегляте лицензи за защитено съдържание, Вие се съгласявате, че към тях може да има включен списък
за анулирани лицензи от Microsoft. Собствениците на съдържание могат да изискат от Вас да надстроите технологията WMDRM
за достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да извършите надстройката, няма да имате достъп до съдържанието, за което
тя е необходима.

122

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен
потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 ("MPEG-4 видео") и стандарта AVC ("AVC
видео") и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел и/или
което е получено от доставчик на видеосъдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се
предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация,
включително относно промоционални, вътрешни и комерсиални употреби и лицензиране, може да се получи от MPEG LA, L.L.C.
Вижте www.mpegla.com. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
SONY MOBILE НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИСВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ
ФАЙЛОВЕ, ЗАПАЗЕНИ ВЪВ ВАШИЯ ТЕЛЕФОН (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И
СНИМКИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ПО НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В
ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY MOBILE ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ
КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ, ВЗЕТИ ЗАЕДНО, (СПОРЕД ДОГОВОР
ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ) В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ
ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.
© Sony Mobile Communications Inc., 2014.
Всички права запазени.

123

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.