Sony Xperia E3 - Добавяне на географската позиция към снимките

background image

Добавяне на географската позиция към снимките

Включете функцията за поставяне на геоетикети, за да добавяте приблизителното географско
местоположение (геоетикет) към снимките при заснемането им. Географското местоположение се
определя или с помощта на безжични мрежи (мобилни мрежи или Wi-Fi® мрежи), или с помощта
на GPS технология.
Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на геоетикети е включено, но
географската позиция не е намерена. Когато на екрана на камерата се появява , поставянето на
геоетикети е включено и географското местоположение е налично, така че на снимката може да се
постави геоетикет. Ако никой от тези два символа не се появи, поставянето на геоетикети е
изключено.

Включване на поставянето на геоетикети

1

От Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Местоположение.

3

Преместете плъзгача до Местоположение надясно.

4

Активирайте камерата.

5

Натиснете , след което натиснете .

6

Преместете плъзгача до Поставяне на геоетикети надясно.

7

Натиснете OK.

78

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.