Sony Xperia E3 - Редактиране на текст

background image

Редактиране на текст

Можете да избирате, изрязвате, копирате и поставяте текст, докато пишете. Можете да
осъществите достъп до инструментите за редактиране чрез двукратно натискане на въведения
текст. Тогава инструментите за редактиране се появяват в лента с приложения.

Лента с приложения

1

Затваряне на лентата с приложения

2

Избиране на целия текст

3

Изрязване на текст

4

Копиране на текст

5

Поставяне на текст

се появява само когато сте записали текст в клипборда.

43

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на текст

1

Въведете текст, след което докоснете двукратно текста. Докоснатата дума се откроява с
раздели от двете си страни.

2

Плъзнете разделите наляво или надясно, за да изберете още текст.

Редактиране на текст

1

Въведете текст, след което докоснете двукратно въведения текст, за да се появи лентата
на приложенията.

2

Изберете текста, който искате да редактирате, след което използвайте лентата на
приложенията, за да направите желаните промени.