Sony Xperia E3 - Гласово въвеждане на текст

background image

Гласово въвеждане на текст

При въвеждане на текст можете да използвате функцията за гласово въвеждане, вместо да го
въведете чрез клавиатурата. Просто произнесете думите, които искате да въведете. Гласовото
въвеждане е експериментална технология на Google™ и е достъпно за някои езици и региони.

Активиране на гласовото въвеждане

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата.

3

Сложете отметка в квадратчето Клав. за гл. въвеж. на Google.

4

Докоснете , за да запишете настройките. На екранната клавиатура ще се появи икона на
микрофон .

Гласово въвеждане на текст

1

Отворете екранната клавиатура.

2

Натиснете . Когато се появи , говорете, за да се въведе текст.

3

Когато сте готови, отново натиснете . Появява се предложения текст.

4

Ако се налага, редактирайте текста ръчно.

За да се покаже клавиатурата и да въведете текст ръчно, натиснете

.